●●● رویای عبور●●●
 

نــه فقـط بنـــده بــه ذات ازلـی مــی نــــازد

نـــاشــرحکــم ولایــت به ولــی مـی نــــازد

گـــر بنازد به علــی شیعـــه نـــدارد عجبـی

عجب اینجاست خــدا هم به علی مــی نـــازد

http://up.vbiran.ir/uploads/2871140548250123946_ligne_etoiles002.gif


موضوعات مرتبط: قرآن ، اهل بیت ، مهدویت ، ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
برچسب‌ها: عجب اینجاست خــدا هم به علی مــی نـــازد
[ سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 ] [ 10:13 ] [ شکیبـا ]
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 8:14 ] [ شکیبـا ]

چـــه بــا عـَــظــمتـــــ استــــ ذی الحـَـجـه ! ! !

مـــوســی بـهـ طـــــور میـــــرود

فــآطمـــه بـهـ خـــآنهـ ی عــلـــی

ابــرآهیـــــم بــا اسـمـــــاعیــــل بــهـ قــُـــربــانــگآه

مـــُــحــمـــد بـــا عــلـــی بـهـ غـَــــدیـــــر

حـُـــسیـــــ ـــــن بــــا هـمــهـ ی هــَـستــــــی اش بــهـ کـــَـ ــربــــ ـــلآhn_27143908.jpg


موضوعات مرتبط: قرآن ، اهل بیت ، مهدویت ، ادبی ، عرفانی ، آثار هنری
[ شنبه دوازدهم مهر 1393 ] [ 8:5 ] [ شکیبـا ]
درباره وبلاگ

☼اینجـــا نگــارخــانـــه مــن اســت! جــایی بــرای خـــط خــطی هــای دلــــم... هیــــچ پستـــی حـــرف دلـــم را نمی زنـــد! مانـــده ام بیــن بغـــض و بغـــض ... دنیـــای مـــن دنیــای بــارانـــی اســـت! هــرچـــه کمتـــر بـدانـــی کمتـــر خیـــس خـواهـــی شـــد ... آن روز هـــا کــه بچـــه تـــر بـــودم ، وقتـــی بـــه " اللهـــم اغفـــر لــی کــل ذنـــب اذنــبتــه " دعـــایِ کمیــــل می رسیــــدم... بـــاران بـــود کــه مـــی بـــاریـــد! ایــن روزهــــا که بایـــد آدم تـــر شده باشـــم، اگـــر حـــالِ دعـــایی بـــاشــــد (کـــه نیــــست !!!!!!) ، .... دیـــگر "کیـــف تــؤلمـــه النــــار" هـــم تـــکانـــم نمی دهــــد! نـــوشتــــه هـــایـــم مثـــل نمــــار یومیــــه اســـت! اگـــر مقبـــول دلـــت شـــد ،بـــــدان: فقـــط بــا نیت او قامـــت بستـــه و می نویســـم. وگــرنــــه فریضـــه ایســـت پــــر از || سجـــده ی سهـــــــو || ... کــه روزی بــــرای نــوشتنـــشـــان بــایــــد، تــوبــــه کنــــم ... عـــرصه که تنــگــــ می شــود بـــه صـــرافـــت حســـاب و کتــاب مــی افتــــم! 2*2 تـــا هایـــم 2 تـــا هـــم نمی شــــود. می ترســـم.... گوشـــه ی چشمــــی مـــی انــــدازم، بـــه گوشــــه ای از آسمــــان وسیــــعت کـــه سهــــم پنجـــره هــای مـــن اســت ... زمـــزمــــه می کنـــم زیـــر لـــب: بســـم الله العزیـــز و الرحــیم الـــذی لیـــس کمثـــله شـــی و هـــو العـــزیــز و الغــفـــور فــــالله خیـــر حافــظا و هـــو ارحـــم و الـــراحمیــــن ... یکــی ازم پـــرسیــــد: منبـــع نـــوشتـــه هایــت کجاست؟! گفتــــم : زیــاد دور نیســت ؛ یکـــ وجبـــی بـغضــــم ... || مـــن ، پـــا به پـــای ایـــن نوشتـــه هــا شکســـته ام...|| التمـــاس دعـــــا. یــاعلــــی ☼
امکانات وب


Online User